Close

INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

1. Dystrybutor prowadzi działalność agencyjną:
Nazwa: ASEKURACJA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA KĘCIK I ROGOWSKA SP. J.
Adres siedziby: ul. Brodzińskiego 73, 32-700 Bochnia KRS: 0000411104

2. Agent wpisany jest pod numerem 11226531/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych,
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy Placu
Powstańców Warszawy 1 (tel. +48 22 262 40 91, fax +48 22 262 41 08, strona internetowa:
www.knf.gov.pl). KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego
złożony ustnie lub pisemnie lub formie elektronicznej lub telefonicznie.
Informacja o Zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Agent wykonuje czynności agencyjne
znajduje się w Serwisie oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie
internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://rpu.knf.gov.pl/

3. Agent nie posiada akcji i udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10%
głosów na walnym zgromadzeniu.

4. Współpraca z zakładami ubezpieczeń
GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
LEADENHALL POLSKA S.A.
WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

5. Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję
stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej.
Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym
dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub
rzeczowej. Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia
zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

6. Agent wykonuje czynności agencyjne poprzez swoich pracowników, posiadających wymagane
prawem uprawnienia na podstawie stosownych upoważnień (pełnomocnictw).

7. Agent posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu
wykonywania czynności agencyjnych.

8. W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy
złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest
reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń,
wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na
stronie internetowej tego towarzystwa.
W zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy
składać bezpośrednio agentowi w następujący sposób:
– telefonicznie pod nr.: 14 6125619
– pisemnie na adres siedziby: 32-700 Bochnia ul. Brodzińskiego 73
– ustnie lub pisemnie podczas wizyty u agenta, 32-700 Bochnia ul. Brodzińskiego 73
Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązania z nim sporów, Klient może
wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego